REGULAMIN KONKURSU „Konkurs: Wygraj bilety na Galę Wręczenia Nagród 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity!”

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs: Wygraj bilety na Galę Wręczenia Nagród 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity!”

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Konkurs: Wygraj bilety na Galę Wręczenia Nagród 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity”  zwanego dalej „Konkursem”, jest Against Gravity z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 26C / 12, 02-703 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000199919, NIP 526-27-57-178 , zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage’u na Facebooku Organizatora i zapowiedziony na stronie Docsag.pl prowadzonej przez Organizatora pod adresem URL: WWW.archiwum2018.docsag.pl, zwanego dalej „Stroną internetową” w dniu 17.05.2018.

3. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie internetowej.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 15.30 17 maja do godz. 24.00 17 maja 2018 r. przesłać w odpowiedzi na post na Facebooku Organizatora odpowiedź na pytanie: W którym filmie została wykorzystana piosenka Grace Jones „I’ve Seen That Face Before (Libertango)”?

2. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.

3. Osoby, które jako pierwsze udzielą poprawnej odpowiedź na pytanie konkursowe, będą proszeni o podanie swojego imienia i nazwiska na adres mailowy: kontakt@againstgravity.pl Tylko osoby, które prześlą informację na wskazany wyżej adres mailowy, będą mogły odebrać nagrodę.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcami Konkursu będzie pierwszych pięć osób, które udzieli poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe.

2. W dniu 18 maja 2018 r. Organizator opublikuje na Stronie internetowej wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail – w odpowiedzi na maila, którego wyśle pierwszych pięć osób, które udzieli poprawnej odpowiedzi w komentarzu pod postem na Fanpage’u organizatora na Facebooku

3. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest do godz. 12 18 maja przesłać na adres: kontakt@againstgravity imię i nazwisko

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie jest pięć podwójnych zaproszeń na Galę Wręczenia Nagród 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, która odbędzie się 18 maja 2018 r. w Teatrze Studio o godz. 20 po jednym egzemplarzu, dla każdego z uczestników określonych w § 4 ust. 2.

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagrody będą do odbioru w dniu 18 maja 2018 roku w Centrum Festiwalowym w Kinotece do godz. 20.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: ul. Bukowińska 26C / 12, 02-703 Warszawa z dopiskiem „Konkurs: Wygraj bilety na Galę Wręczenia Nagród 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity!” Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Against Gravity.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz przekazanie danych do jednokrotnego wykorzystania Wykonawcy, w celu przesłania i rozliczenia nagród konkursowych.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

 

Udostępnień 0